Hoàng Diễu

Hoàng Diễu

Thiết kế web trọn gói chuyên nghiệp, giá rẻ, uy tín, chuẩn SEO, bảo hành mãi mãi, hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Liên hệ:

Email: hoangdieu2c2003@gmail.com
Phone/Zalo: 0907 116 123
Skype: hoangdieu2c2003
Facebook: https://www.facebook.com/tuvanthietkeweb


Giao diện Tùy ứng (responsive design):  là giao diện có thể co giản theo kích thước màn hình đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho khách truy cập trên nhiều thiết bị khác nhau: smart phone, laptop, pc...

Thiết kế web responsive và những lợi ích của nó thì giờ ai trong chúng ta cũng đã nắm được. Bài viết này chúng tôi muốn hướng đến việc hướng dẫn  trau dồi các kĩ năng để bạn có thể điều khiển các mã nguồn sao cho trang web hiển thị tốt nhất trên các thiết bị khác nhau.

Và để làm được điều này chúng tôi xin giới thiệu 30 tutorial  thiết kế web responsive. Với bộ sưu tập dưới đấy thì chưa thể coi là đầy đủ nhưng nó sẽ giúp bạn ban đầu làm quen với khái niệm responsive và khả năng tương thích trên cá kích cỡ màn hình khác nhau.

 

HTML5 là một ngôn ngữ cấu trúc và trình bày nội dung cho World Wide Web và sẽ là công nghệ cốt lõi của Internet trong tương lai không xa, được đề xuất đầu tiên bởi Opera Software. Đây là phiên bản thứ 5 của ngôn ngữ HTML và hiện tại vẫn đang được phát triển bởi World Wide Web Consortium và WHATWG. Mục tiêu cốt lõi khi thiết kế ngôn ngữ là cải thiện khả năng hỗ trợ cho đa phương tiện mới nhất trong khi vẫn giữ được việc con người và các thiết bị, các chương trình máy tính như trình duyệt web, trình đọc màn hình, v.v.. có thể đọc, hiểu, hay xử lý một cách dễ dàng. HTML5 vẫn sẽ giữ lại những đặc điểm cơ bản của HTML4 và bổ sung thêm các đặc tả nổi trội của XHTML, DOM, đặc biệt là JavaScript.

Trình duyệt Mozilla Firefox là lựa chọn phổ biến dành cho các nhà thiết kế và phát triển web, nó có rất nhiều tiện ích có thể giúp công việc thiết kế web trở nên hiệu quả hơn. Dưới đây là gợi ý 15 add-on Firefox “hot” nhất dành cho các nhà thiết kế và phát triển web.

Bạn muốn có một văn phòng làm việc hiện đại, đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho công việc kinh doanh: điện thoại, máy Fax, máy photo, kết nối Internet, trang web, địa chỉ E-mail, phòng họp tiện nghi với máy chiếu, hội nghị truyền hình (video/ audio conference)……

Website: www.thanglongoffice.com.vn

left single quote   ‘
right single quote   ’
single low-9 quote   ‚
left double quote   “
right double quote   ”
double low-9 quote   „
dagger   †
double dagger   ‡
per mill sign   ‰
single left-pointing angle quote   ‹
single right-pointing angle quote   ›
black spade suit   ♠
black club suit   ♣
black heart suit   ♥
black diamond suit   ♦
overline, = spacing overscore   ‾
leftward arrow   ←
upward arrow   ↑
rightward arrow   →
downward arrow   ↓
trademark sign ™ ™
unused �-

   
horizontal tab 	    
line feed 
    
unused     
space      
exclamation mark !   !
double quotation mark " " "
number sign #   #
dollar sign $   $
percent sign %   %
ampersand & & &
apostrophe '   '
left parenthesis (   (
right parenthesis )   )
asterisk *   *
plus sign +   +
comma ,   ,
hyphen -   -
period .   .
slash / ⁄ /
digits 0-9 0-
9
   
colon :   :
semicolon &#59;   ;
less-than sign &#60; &lt; <
equals sign &#61;   =
greater-than sign &#62; &gt; >
question mark &#63;   ?
at sign &#64;   @
uppercase letters A-Z &#65;-
&#90;
   
left square bracket &#91;   [
backslash &#92;   \
right square bracket &#93;   ]
caret &#94;   ^
horizontal bar (underscore) &#95;   _
grave accent &#96;   `
lowercase letters a-z &#97;-
&#122;
   
left curly brace &#123;   {
vertical bar &#124;   |
right curly brace &#125;   }
tilde &#126;   ~
unused &#127;-
&#149;
   
en dash &#150; &ndash;
em dash &#151; &mdash;
unused &#152;-
&#159;
   
nonbreaking space &#160; &nbsp;  
inverted exclamation &#161; &iexcl; ¡
cent sign &#162; &cent; ¢
pound sterling &#163; &pound; £
general currency sign &#164; &curren; ¤
yen sign &#165; &yen; ¥
broken vertical bar &#166; &brvbar; or &brkbar; ¦
section sign &#167; &sect; §
umlaut &#168; &uml; or &die; ¨
copyright &#169; &copy; ©
feminine ordinal &#170; &ordf; ª
left angle quote &#171; &laquo; «
not sign &#172; &not; ¬
soft hyphen &#173; &shy; ­
registered trademark &#174; &reg; ®
macron accent &#175; &macr; or &hibar; ¯
degree sign &#176; &deg; °
plus or minus &#177; &plusmn; ±
superscript two &#178; &sup2; ²
superscript three &#179; &sup3; ³
acute accent &#180; &acute; ´
micro sign &#181; &micro; µ
paragraph sign &#182; &para;
middle dot &#183; &middot; ·
cedilla &#184; &cedil; ¸
superscript one &#185; &sup1; ¹
masculine ordinal &#186; &ordm; º
right angle quote &#187; &raquo; »
one-fourth &#188; &frac14; ¼
one-half &#189; &frac12; ½
three-fourths &#190; &frac34; ¾
inverted question mark &#191; &iquest; ¿
uppercase A, grave accent &#192; &Agrave; À
uppercase A, acute accent &#193; &Aacute; Á
uppercase A, circumflex accent &#194; &Acirc; Â
uppercase A, tilde &#195; &Atilde; Ã
uppercase A, umlaut &#196; &Auml; Ä
uppercase A, ring &#197; &Aring; Å
uppercase AE &#198; &AElig; Æ
uppercase C, cedilla &#199; &Ccedil; Ç
uppercase E, grave accent &#200; &Egrave; È
uppercase E, acute accent &#201; &Eacute; É
uppercase E, circumflex accent &#202; &Ecirc; Ê
uppercase E, umlaut &#203; &Euml; Ë
uppercase I, grave accent &#204; &Igrave; Ì
uppercase I, acute accent &#205; &Iacute; Í
uppercase I, circumflex accent &#206; &Icirc; Î
uppercase I, umlaut &#207; &Iuml; Ï
uppercase Eth, Icelandic &#208; &ETH; Ð
uppercase N, tilde &#209; &Ntilde; Ñ
uppercase O, grave accent &#210; &Ograve; Ò
uppercase O, acute accent &#211; &Oacute; Ó
uppercase O, circumflex accent &#212; &Ocirc; Ô
uppercase O, tilde &#213; &Otilde; Õ
uppercase O, umlaut &#214; &Ouml; Ö
multiplication sign &#215; &times; ×
uppercase O, slash &#216; &Oslash; Ø
uppercase U, grave accent &#217; &Ugrave; Ù
uppercase U, acute accent &#218; &Uacute; Ú
uppercase U, circumflex accent &#219; &Ucirc; Û
uppercase U, umlaut &#220; &Uuml; Ü
uppercase Y, acute accent &#221; &Yacute; Ý
uppercase THORN, Icelandic &#222; &THORN; Þ
lowercase sharps, German &#223; &szlig; ß
lowercase a, grave accent &#224; &agrave; à
lowercase a, acute accent &#225; &aacute; á
lowercase a, circumflex accent &#226; &acirc; â
lowercase a, tilde &#227; &atilde; ã
lowercase a, umlaut &#228; &auml; ä
lowercase a, ring &#229; &aring; å
lowercase ae &#230; &aelig; æ
lowercase c, cedilla &#231; &ccedil; ç
lowercase e, grave accent &#232; &egrave; è
lowercase e, acute accent &#233; &eacute; é
lowercase e, circumflex accent &#234; &ecirc; ê
lowercase e, umlaut &#235; &euml; ë
lowercase i, grave accent &#236; &igrave; ì
lowercase i, acute accent &#237; &iacute; í
lowercase i, circumflex accent &#238; &icirc; î
lowercase i, umlaut &#239; &iuml; ï
lowercase eth, Icelandic &#240; &eth; ð
lowercase n, tilde &#241; &ntilde; ñ
lowercase o, grave accent &#242; &ograve; ò
lowercase o, acute accent &#243; &oacute; ó
lowercase o, circumflex accent &#244; &ocirc; ô
lowercase o, tilde &#245; &otilde; õ
lowercase o, umlaut &#246; &ouml; ö
division sign &#247; &divide; ÷
lowercase o, slash &#248; &oslash; ø
lowercase u, grave accent &#249; &ugrave; ù
lowercase u, acute accent &#250; &uacute; ú
lowercase u, circumflex accent &#251; &ucirc; û
lowercase u, umlaut &#252; &uuml; ü
lowercase y, acute accent &#253; &yacute; ý
lowercase thorn, Icelandic &#254; &thorn; þ
lowercase y, umlaut &#255; &yuml; ÿ
Alpha &Alpha;   Α
alpha &alpha;   α
Beta &Beta;   Β
beta &beta;   β
Gamma &Gamma;   Γ
gamma &gamma;   γ
Delta &Delta;   Δ
delta &delta;   δ
Epsilon &Epsilon;   Ε
epsilon &epsilon;   ε
Zeta &Zeta;   Ζ
zeta &zeta;   ζ
Eta &Eta;   Η
eta &eta;   η
Theta &Theta;   Θ
theta &theta;   θ
Iota &Iota;   Ι
iota &iota;   ι
Kappa &Kappa;   Κ
kappa &kappa;   κ
Lambda &Lambda;   Λ
lambda &lambda;   λ
Mu &Mu;   Μ
mu &mu;   μ
Nu &Nu;   Ν
nu &nu;   ν
Xi &Xi;   Ξ
xi &xi;   ξ
Omicron &Omicron;   Ο
omicron &omicron;   ο
Pi &Pi;   Π
pi &pi;   π
Rho &Rho;   Ρ
rho &rho;   ρ
Sigma &Sigma;   Σ
sigma &sigma;   σ
Tau &Tau;   Τ
tau &tau;   τ
Upsilon &Upsilon;   Υ
upsilon &upsilon;   υ
Phi &Phi;   Φ
phi &phi;   φ
Chi &Chi;   Χ
chi &chi;   χ
Psi &Psi;   Ψ
psi &psi;   ψ
Omega &Omega;   Ω
omega &omega;   ω
password dot &#9679;  
bullet &#8226;  

 

Nhiều khách hàng thiết kế website tại BLUESKY thường nghĩ khi sau khi tạo nick hỗ trợ Yahoo hoặc Skype, khi sử dụng YM hoặc Skype để trạng thái online hoặc offline sẽ nhìn thấy ngay trên website của mình và nghĩ đó là lỗi do BLUESKY khi xây dựng website phát sinh. Nhưng khác với dịch vụ Yahoo Messenger, Skype không để mặc định chế độ hiển thị trạng thái trên web. vì vậy nên để hiển thị trạng thái của Skype bạn cần phải chỉnh lại chế độ hiển thị trên phần mềm Skype được cài trên máy tính.

Code mẫu tích hợp nick vào website

<a href="skype:hoangdieu2c2003?chat"><img width="110" border="0" height="55" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="" alt="Hoàng Diễu" src="http://mystatus.skype.com/balloon/hoangdieu2c2003" class="img1"></a>

Trong đó: Phần tô đậm là nick chat skype

Các bước thực hiện việc chỉnh sửa cho nick skype lên web

B1. Thêm nick Skype tại Module Hỗ trợ trực tuyến
B2. Mở Skype đã cài đặt trong máy tính, đăng nhập vào. Nhớ là phải đăng nhập thành công nhé :)
B3. Vào menu Tools / Options /

Chọn tab: Privacy

Chọn Privacy settings

Tìm dòng: Allow my online status to be shown on the web và check chọn nó và Save lại

B4. Reload lại trang web của mình để xem thành quả !

hướng dẩn hiện nick skype lên web

Trong thế kỷ mà công nghệ liên tục phát triển, các doanh nghiệp cần những chiến lược nào, những phương pháp điều hành nào? Các câu hỏi cơ bản nhất này có thể được đặt ra, vì thị trường thế giới đang ở một thời kỳ chuyển biến sôi động nhất của lịch sử.

Kéo theo đó việc kinh doanh trực tuyến đã thay đổi, thế giới Internet đã tiến bộ đáng kể. Trong kỷ nguyên mới này, nếu bạn muốn thành công thì chính bạn cũng cần phải thay đổi.

Ngày nay, Internet đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong đó Website - một sản phẩm công nghệ tuyệt vời của Internet - đã mang lại lợi ích cho các công ty trên khắp thế giới bằng cách đem lại cơ hội cho họ bán mọi thứ ở bất kỳ đâu và cho bất kỳ ai.

Các doanh nghiệp tên tuổi đều có website và tạo dựng được uy tín của mình không chỉ trong đời sống mà còn ở trên cộng đồng ảo. Nếu không có website, doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt bởi những khách hàng tiềm năng trên thị trường trong và ngoài nước.

1. Nội dung quá sơ sài và kém hấp dẫn

Bạn nên nhớ rằng khi người lướt website họ tìm các trang web trong công cụ search machine là họ muốn tìm thông tin để dùng cho mục đích của riêng mình. Ví dụ trang web của bạn được họ tìm thấy, nhưng sau một lúc ngó dọc ngó xuôi, họ chẳng thấy có chút gì hấp dẫn họ về mặt nội dung cả. Và tất nhiên họ sẽ bỏ đi sang trang khác và sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Vậy nên bạn hãy tạo ra trang web với nội dung thật hấp dẫn, sao cho người ta phải Add favourite ngay lần đầu đến thăm.

 

Thiết kế website bất động sản nhằm đáp ứng nhu cầu về có 1 trang web đối với các doanh nghiệp bất động sản là vô cùng cần thiết.Vì vậy mỗi doanh nghiệp đều cần có 1 website để quảng bá và giao dịch trực tuyến,nhưng làm thế nào để tạo ra 1 website hoạt động hiệu quả?

Dưới đây là một số chức năng mà website bất đống sản cần có.

WEBSITE BẤT ĐỘNG SẢN

STT

Module/chức năng

Mô tả

1

Trang chủ

Đây là trang chủ đạo của website, thông qua trang chủ khách hàng sẽ có cái nhìn tổng thể về nội dung website.

2

Giới thiệu

Là nơi trình bày một hay nhiều bài viết liên quan đến quý công ty.

3

Tin tức BĐS

Đây là trang giúp cho khách hàng cập nhật những thông tin mới về quý công ty, cũng như những thông tin chung liên quan đến ngành và các sản phẩm dịch vụ mà quý công ty đang cung cấp.

4

Dự án

Nơi hiển thị hình ảnh và thông tin của dự án.

5

Siêu thị địa ốc
Cần mua/cần bán

Hiển thị thông tin địa ốc,tài sản của khách hàng đăng tin mua bán địa ốc

6

Dịch vụ

Giới thiệu đến khách hàng các dịch vụ mà quý công ty cung cấp

7

Đối tác

Nơi hiển thị logo và thông tin đối tác

8

Hỏi & Đáp (FAQ)

Nơi đưa ra những câu hỏi và giải đáp những thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của quý công ty cung cấp.

9

Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của quý công ty được hiển thị ở này. (ko doawnload)

10

Video

Nơi đưa các đoạn video clip liên quan đến nghành.

11

Quảng cáo

Cho phép đưa các quảng cáo logo, banner lên các vị trí trên website.

12

Liên hệ

Trang này bao gồm những thông tin liên hệ cần thiết cho một website.

Có form để khách hàng gửi mail.

13

Tìm kiếm

(Search nâng cao)

Tìm kiếm dự án,doanh nghiệp,tài sản

14

Download

Mục này cho phép đưa tài liệu lên website để người dùng có thể tải về máy mình. Các tài liệu download được phân chia theo các danh mục khác nhau.

 

15

Newletter

Là chức năng để người truy cập điền địa chỉ email và đăng ký nhận bản tin qua email

16

Bình chọn

Thăm dò ý kiến

Chức năng này cho phép người sử dụng tạo lập các câu hỏi cần điều tra và các phương án trả lời tương ứng để lựa chọn. Các câu trả lời được thống kế và hiển thị lên biểu đồ. Người sử dụng cũng có thể thiết lập các phương pháp điều tra khác nhau.

17

Module RSS


Cho phép xuất bản toàn bộ trang tin theo chuẩn RSS

18

Chức năng khác

(Modul tiện ích)

Hỗ trợ bằng yahoo messenger, skype, hotline.

Dự báo thời tiết.

Tỷ giá

Bộ đếm số lượng người truy cập.

Công cụ tìm kiếm - search (cơ bản)

 (Bảng mô tả module - Thiết kế website bất động sản)

Các chức năng có trong trang web: 

   + Hỗ trợ SEO cho website để có thể tìm kiếm dễ dàng và nhanh nhất trên google
   + Các module trên website có thể thêm,xóa, sửa 1 cách dễ dàng.
   + Hỗ trợ google maps,hỗ trợ trực tuyến bằng yahoo,skype...
   + Công cụ thống kê người truy cập
   + Hiệu ứng flash và hình ảnh 
   + Sử dụng công nghệ ASP.NET + MSSQLSERVER + JQUERY  + AJAX + FLASH...
   + Hỗ trợ trực tuyến 24/7.
   + Bảo hành website 1 năm

Liên hệ để biết thêm chi tiết !

Xin cảm ơn


Ngày nay, các nhà hàng - quán cafe - quán ăn đã dần theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ bằng việc tìm đối tác công ty  để thiết kế cho mình một website độc đáo, ấn tượng. Khách hàng đã không còn khó khăn khi phải tìm kiếm thông tin như địa chỉ, số điện thoại liên lạc, hay đặt bàn nữa mà chỉ cần ngồi ở nhà hay bất cứ đâu cũng có thể dễ dàng tìm thấy thông tin qua website. Nếu bạn chưa trang bị cho mình một website như thế thì hãy đừng lo lắng.

Thietkeweb123.com xin tư vấn 1 số chức năng mà quý khách quan tâm cần phải có cho website nhà hàng khách sạn:

Trang chủ: Là trang hiển thị đầu tiên, phải có thông tin tổng quát về các đề mục con, phải rõ ràng và có tính thẩm mỹ cao, với hệ thống banner, flash, logo thật ấn tượng 

Trang giới thiệu: Bạn có thể giới thiệu về nhà hàng, về các món ăn, hay thương hiệu của bạn. Module này cho phép bạn cập nhật nội dung, tạo danh mục và thêm bài viết mới không hạn chế số lượng

Dịch vụ/Đặt Phòng/ Thực đơn: Module quản lý Dịch vụ cho phép quản lý nội dung, tạo thêm mục con mới và bài viết mới, không giới hạn số lượng mục & bài. Thêm vào đó, chức năng đặt phòng, đặt món ăn, đặt tiệc...để bạn dễ dàng chuẩn bị các món ăn, phòng, tiệc cho khách hàng. Thông tin liên lạc của khách hàng để tiện liên lạc với khách đặt tiệc.


Văn Hóa ẩm thực nhà hàng: Các bài viết giới thiệu văn hóa ẩm thực, giới thiệu về văn hóa nhà hàng.

Tin tức- sự kiện: Module này bạn có thể cập nhật tin tức nhà hàng, tin tuyển dụng…

Khuyến mãi: Đăng các chương trình khuyến mãi nhân dịp kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm..

Album ảnh: Đăng những hình ảnh hoạt động của nhà hàng, hình ảnh của khách hàng (nếu cần thiết)

Liên hệ: Hiển thị thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại, email…) và cho phép người dùng gửi email phản hồi, ý kiến về cho công ty.

Quảng cáo: Quản lý hệ thống banner/logo hiển thị trên website

Các tiện ích khác: Như thống kê truy cập, bản đồ tới nhà hàng, hỗ trợ trực tuyến yahoo hay Skype…bạn có thể thêm bất kỳ tiện ích nào nếu bạn muốn; chức năng thống kê google lượng truy cập, phân tích website...bản đồ số...

Hệ thống quản lý website: Quản lý toàn bộ nội dung của website với giao diện trực quan, tiện lợi và dễ sử dụng. Chỉ cần quản trị viên được các nhân viên kỹ thuật của chúng tôi hướng dẫn một lần là bạn có thể hiểu được cách sử dụng.

Với hệ thống quản trị nội dung thông minh, khách hàng có thể quản lý nội dung bài viết, món ăn, hình ảnh, giá cả....cho đến thông tin đặt hàng

Hệ thống báo cáo lượng đơn hàng, thống kê khách hàng...

Chúng tôi có sẳn hệ thống máy chủ cho thuê hosting, domain

Liên hệ báo giá qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin cảm ơn !