Tài liệu tham khảo websphere portal

Đây là bản đầy đủ cơ bản về websphere portal của IBM bao gồm 12 chương(tài liệu tiếng anh) xin giới thiệu các bạn download về tham khảo

Giới thiệu cơ bản về sản phẩm, công nghệ sử dụng, cài đặt tích hợp, development....