Hash tag là gì?

Trong thời gian gần đây chắc hẳn bạn đã từng nghe qua cụm từ hashtag. Đây là một cách đánh dấu khá thú vị được sử dụng trên một số mạng xã hội phổ biến như Twitter, Google+, YouTube. Dấu hiệu để nhận biết hashtag đó là các cụm từ theo sau dấu # xuất hiện trong một lời bình luận, một trạng thái nào đó. Vậy hastag là gì? Nó được tạo ra như thế nào và người ta đã áp dụng nó vào đời sống như thế nào? Mời các bạn cùng đọc qua bài viết này.

Hướng dẫn sử dụng Facebook ngay trên Skype

Bạn có biết rằng, bạn hoàn toàn có thể kết nối tài khoản Facebook với Skype? Khi đó, bạn có thể gửi tin nhắn, đọc News Feed, thậm chí là cập nhật trạng thái... tất cả từ bên trong của dịch vụ VoIP của Microsoft. Dưới đây là một số hướng dẫn dành cho bạn.

Ký tự đặc biệt cho website

left single quote   ‘
right single quote   ’
single low-9 quote   ‚
left double quote   “
right double quote   ”
double low-9 quote   „
dagger   †
double dagger   ‡
per mill sign   ‰
single left-pointing angle quote   ‹
single right-pointing angle quote   ›
black spade suit   ♠
black club suit   ♣
black heart suit   ♥
black diamond suit   ♦
overline, = spacing overscore   ‾
leftward arrow   ←
upward arrow   ↑
rightward arrow   →
downward arrow   ↓
trademark sign ™ ™
unused �-

   
horizontal tab 	    
line feed 
    
unused     
space      
exclamation mark !   !
double quotation mark " " "
number sign #   #
dollar sign $   $
percent sign %   %
ampersand & & &
apostrophe '   '
left parenthesis (   (
right parenthesis )   )
asterisk *   *
plus sign +   +
comma ,   ,
hyphen -   -
period .   .
slash / ⁄ /
digits 0-9 0-
9
   
colon :   :
semicolon &#59;   ;
less-than sign &#60; &lt; <
equals sign &#61;   =
greater-than sign &#62; &gt; >
question mark &#63;   ?
at sign &#64;   @
uppercase letters A-Z &#65;-
&#90;
   
left square bracket &#91;   [
backslash &#92;   \
right square bracket &#93;   ]
caret &#94;   ^
horizontal bar (underscore) &#95;   _
grave accent &#96;   `
lowercase letters a-z &#97;-
&#122;
   
left curly brace &#123;   {
vertical bar &#124;   |
right curly brace &#125;   }
tilde &#126;   ~
unused &#127;-
&#149;
   
en dash &#150; &ndash;
em dash &#151; &mdash;
unused &#152;-
&#159;
   
nonbreaking space &#160; &nbsp;  
inverted exclamation &#161; &iexcl; ¡
cent sign &#162; &cent; ¢
pound sterling &#163; &pound; £
general currency sign &#164; &curren; ¤
yen sign &#165; &yen; ¥
broken vertical bar &#166; &brvbar; or &brkbar; ¦
section sign &#167; &sect; §
umlaut &#168; &uml; or &die; ¨
copyright &#169; &copy; ©
feminine ordinal &#170; &ordf; ª
left angle quote &#171; &laquo; «
not sign &#172; &not; ¬
soft hyphen &#173; &shy; ­
registered trademark &#174; &reg; ®
macron accent &#175; &macr; or &hibar; ¯
degree sign &#176; &deg; °
plus or minus &#177; &plusmn; ±
superscript two &#178; &sup2; ²
superscript three &#179; &sup3; ³
acute accent &#180; &acute; ´
micro sign &#181; &micro; µ
paragraph sign &#182; &para;
middle dot &#183; &middot; ·
cedilla &#184; &cedil; ¸
superscript one &#185; &sup1; ¹
masculine ordinal &#186; &ordm; º
right angle quote &#187; &raquo; »
one-fourth &#188; &frac14; ¼
one-half &#189; &frac12; ½
three-fourths &#190; &frac34; ¾
inverted question mark &#191; &iquest; ¿
uppercase A, grave accent &#192; &Agrave; À
uppercase A, acute accent &#193; &Aacute; Á
uppercase A, circumflex accent &#194; &Acirc; Â
uppercase A, tilde &#195; &Atilde; Ã
uppercase A, umlaut &#196; &Auml; Ä
uppercase A, ring &#197; &Aring; Å
uppercase AE &#198; &AElig; Æ
uppercase C, cedilla &#199; &Ccedil; Ç
uppercase E, grave accent &#200; &Egrave; È
uppercase E, acute accent &#201; &Eacute; É
uppercase E, circumflex accent &#202; &Ecirc; Ê
uppercase E, umlaut &#203; &Euml; Ë
uppercase I, grave accent &#204; &Igrave; Ì
uppercase I, acute accent &#205; &Iacute; Í
uppercase I, circumflex accent &#206; &Icirc; Î
uppercase I, umlaut &#207; &Iuml; Ï
uppercase Eth, Icelandic &#208; &ETH; Ð
uppercase N, tilde &#209; &Ntilde; Ñ
uppercase O, grave accent &#210; &Ograve; Ò
uppercase O, acute accent &#211; &Oacute; Ó
uppercase O, circumflex accent &#212; &Ocirc; Ô
uppercase O, tilde &#213; &Otilde; Õ
uppercase O, umlaut &#214; &Ouml; Ö
multiplication sign &#215; &times; ×
uppercase O, slash &#216; &Oslash; Ø
uppercase U, grave accent &#217; &Ugrave; Ù
uppercase U, acute accent &#218; &Uacute; Ú
uppercase U, circumflex accent &#219; &Ucirc; Û
uppercase U, umlaut &#220; &Uuml; Ü
uppercase Y, acute accent &#221; &Yacute; Ý
uppercase THORN, Icelandic &#222; &THORN; Þ
lowercase sharps, German &#223; &szlig; ß
lowercase a, grave accent &#224; &agrave; à
lowercase a, acute accent &#225; &aacute; á
lowercase a, circumflex accent &#226; &acirc; â
lowercase a, tilde &#227; &atilde; ã
lowercase a, umlaut &#228; &auml; ä
lowercase a, ring &#229; &aring; å
lowercase ae &#230; &aelig; æ
lowercase c, cedilla &#231; &ccedil; ç
lowercase e, grave accent &#232; &egrave; è
lowercase e, acute accent &#233; &eacute; é
lowercase e, circumflex accent &#234; &ecirc; ê
lowercase e, umlaut &#235; &euml; ë
lowercase i, grave accent &#236; &igrave; ì
lowercase i, acute accent &#237; &iacute; í
lowercase i, circumflex accent &#238; &icirc; î
lowercase i, umlaut &#239; &iuml; ï
lowercase eth, Icelandic &#240; &eth; ð
lowercase n, tilde &#241; &ntilde; ñ
lowercase o, grave accent &#242; &ograve; ò
lowercase o, acute accent &#243; &oacute; ó
lowercase o, circumflex accent &#244; &ocirc; ô
lowercase o, tilde &#245; &otilde; õ
lowercase o, umlaut &#246; &ouml; ö
division sign &#247; &divide; ÷
lowercase o, slash &#248; &oslash; ø
lowercase u, grave accent &#249; &ugrave; ù
lowercase u, acute accent &#250; &uacute; ú
lowercase u, circumflex accent &#251; &ucirc; û
lowercase u, umlaut &#252; &uuml; ü
lowercase y, acute accent &#253; &yacute; ý
lowercase thorn, Icelandic &#254; &thorn; þ
lowercase y, umlaut &#255; &yuml; ÿ
Alpha &Alpha;   Α
alpha &alpha;   α
Beta &Beta;   Β
beta &beta;   β
Gamma &Gamma;   Γ
gamma &gamma;   γ
Delta &Delta;   Δ
delta &delta;   δ
Epsilon &Epsilon;   Ε
epsilon &epsilon;   ε
Zeta &Zeta;   Ζ
zeta &zeta;   ζ
Eta &Eta;   Η
eta &eta;   η
Theta &Theta;   Θ
theta &theta;   θ
Iota &Iota;   Ι
iota &iota;   ι
Kappa &Kappa;   Κ
kappa &kappa;   κ
Lambda &Lambda;   Λ
lambda &lambda;   λ
Mu &Mu;   Μ
mu &mu;   μ
Nu &Nu;   Ν
nu &nu;   ν
Xi &Xi;   Ξ
xi &xi;   ξ
Omicron &Omicron;   Ο
omicron &omicron;   ο
Pi &Pi;   Π
pi &pi;   π
Rho &Rho;   Ρ
rho &rho;   ρ
Sigma &Sigma;   Σ
sigma &sigma;   σ
Tau &Tau;   Τ
tau &tau;   τ
Upsilon &Upsilon;   Υ
upsilon &upsilon;   υ
Phi &Phi;   Φ
phi &phi;   φ
Chi &Chi;   Χ
chi &chi;   χ
Psi &Psi;   Ψ
psi &psi;   ψ
Omega &Omega;   Ω
omega &omega;   ω
password dot &#9679;  
bullet &#8226;